09120448132      09144054061

سالن های صنعتی

شرکت خانه سازی دوکال بتن تولید کننده انواع سالن های صنعتی، ورزشی، انبار، سردخانه با کیفیت مطلوب و سرعت در نصب آسان

ساخت و اجرای ستون صنعتی تا ارتفاع 10 متر

ساخت و اجرای دیوار صنعتی تا ارتفاع 6.45 متر

ساخت و اجرای سقف صنعتی تا دهانه 17 متر